പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രീ, സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാന സംരക്ഷണത്തിനെടുത്ത ഈ കരുതലിന് എല്ലാക്കാലവും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: എസ് ശാരദക്കുട്ടി

കനകദുർഗ്ഗ, ബിന്ദു ..കല്ലയും മാലയും ബഹിഷ്കരിച്ച അഭിമാനിനികളുടെ പിന്മുറക്കാർ. ഘോഷ ബഹിഷ്കരിച്ചവരുടെ പെൺമക്കൾ. അനാചാരദുർഗ്ഗങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ കനക ദുർഗ്ഗമാർ.