സുവര്‍ണ പാദുകം ആരുനേടും? മുന്നില്‍ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ഇത്തവണ സെല്‍ഫ് ഗോളുകള്‍ക്ക് സുവര്‍ണ പാദുകം നല്‍കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്.