മുഖ്യമന്ത്രീ, ഈ അമ്മ കരഞ്ഞുപറയുകയാണ്, ഒരു മകനെ കൂടി അവര്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്

നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമൊന്നുമല്ല സര്‍ക്കാര്‍. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ എനിക്കാണ് താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്തത്- നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന ശ്രീജിത്തിനോട് അമ്മ