മോദിയുടെ വാക്കും പ്രവര്‍ത്തിയുമായി ബന്ധമില്ല; സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി

ഓ. രാജഗോപാലിനു വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞതു ജീവിതത്തില്‍ പറ്റിയ തെറ്റ്