10,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങാവുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ

എൻട്രി ലെവൽ സെഗ്മെൻറായ 10,000 രൂപ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ശ്രേണി ഏറെക്കാലമായി അടക്കി വാണിരുന്നത് ഷവോമി ബ്രാൻഡാണ്.