അവര്‍ക്ക് വേണ്ടത് അടിമകളെയാണ്; അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ ഇറക്കിവിടും

ഞങ്ങള്‍ തോല്‍ക്കുന്നത് ചിലപ്പോള്‍ മരണത്തിന് മുന്‍പില്‍ മാത്രമാകും.