നാം നീതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്; ജോസഫ് മാഷിനൊപ്പം നില്‍ക്കേണ്ടതുമുണ്ട്

ജോസഫ് മാഷിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇവിടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. ഭയപ്പെടുത്തി അനുസരിപ്പിക്കാം എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് തിയറി പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതുണ്ട്