ഞങ്ങളുടെ ലിംഗത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല: ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ എന്ന പ്രയോഗത്തിനെതിരെ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹം

തങ്ങള്‍ക്ക് ഭിന്നമായതൊന്നും ഇല്ലെന്നും എല്ലാം തുല്യമായതേയുള്ളൂവെന്നും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകള്‍