എവറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മൗണ്ട് വിന്‍സനും; അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ അംഗപരിമത വനിതയായി അരുണിമ

2013ല്‍ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന അംഗപരിമിതയായ ആദ്യ വനിതയെന്ന റെക്കോഡും അരുണിമ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു