സ്ത്രീ യാത്രികര്‍ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങള്‍

പാരീസ് എന്നത് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നഗരം മാത്രമല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നവരുടെ ഇടം കൂടിയാണ്.