“സാര്‍.. സെക്‌സ്, ലോകത്ത് ഏറ്റവും വികാരവും സുഖവുമുള്ള ഒന്നല്ലേ.. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് വൃത്തികെട്ട ജോലിയാകും?”

ഒരു കാമുകിയെപ്പോലെ എന്ന നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ‘എനിക്ക് സാര്‍ നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് ശരീരം വില്‍പനയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു സന്തോഷമായേ ഞാന്‍ കരുതുന്നുള്ളു.’