മലമുകളിലൂടെ കൂകി പാഞ്ഞ് പോകുന്ന തീവണ്ടിയില്‍ യാത്ര പോകാം

സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മലയോര തീവണ്ടിപ്പാതകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം.