നഗരങ്ങള്‍, വഴിയോരങ്ങള്‍, യാത്രകള്‍, സിനിമ: ഒരു ഷിംല അനുഭവം

കൂടണയുമ്പോൾ നട്ടപ്പാതിര. അടുത്ത യാത്ര വന്നു വിളിക്കുന്നതു വരെ വീട്ടിൽ അഴിച്ചിട്ട ഞാനെന്ന കുപ്പായത്തിലേക്ക്