വയൽക്കിളികളെ വിഴുങ്ങാൻ വെട്ടുക്കിളികളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക

വയൽ നികത്തി ബൈപാസ് പണിയുന്നതിന് ഞാൻ എതിരല്ല, പക്ഷെ എത്ര കുറച്ചു നികത്താമോ അത്രയും നികത്തുക എന്നതായിരിക്കണം വേണ്ടത്