നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആത്മാര്‍ഥമാണെങ്കിൽ അവരോടു കോൺഗ്രസ്സ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനല്ല, ആ പാരമ്പര്യം വിട്ട് പുറത്തു വരാനാണ് പറയേണ്ടത്

ഏതാണ് ആ യഥാർത്ഥ കോണ്‍ഗ്രസ് പാരമ്പര്യം?