ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത് തുല്യനീതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ ഉള്ള ഭക്തി ആഭാസ ആക്രമണങ്ങൾ ; സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ബിജു

നടുക്കം തോന്നുന്നു. എന്തുമാത്രം പ്രാകൃതമായ ,അപരിഷ്‌കൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്.