അവയവദാനം: കേരളം പിറകില്‍? ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ ദാനം ചെയ്തത് 52 എണ്ണം മാത്രം

ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താനും അവയവം സ്വീകരിച്ച് സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനും ആഗ്രഹിച്ച് മൃതസഞ്ജീവനിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ്