വയറു വിശന്ന ആദിവാസിയെ തല്ലിക്കൊന്ന കേരളം ഒരു പുതിയ പൊന്‍തൂവല്‍ കൂടി നേടിയിരിക്കുന്നു

ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ അനന്തര ഫലമാണ്, രക്തബന്ധം പോലും നിഷ്പ്രഭമാവുന്ന ദുരഭിമാന കൊല