ശബരിമല സന്നിധാനം കലാപ ഭൂമിയാക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല, കോൺഗ്രസ്സ് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നു ; പിണറായി വിജയൻ

അത് സന്നിധാനം ക്രിമിനലുകളുടെ കേന്ദ്രമാകാൻ പറ്റില്ല അത് ഭക്തരുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ഭക്തർക്ക് അവിടെ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കും. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം അവകാശമുള്ള ക്രിമിനലുകളാണ് എന്ന ധാരണയോടെ അവിടെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വന്നാൽ അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല.