തന്ത്രി പൂട്ടിപ്പോയാൽ അമ്പലം അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്നു ധരിക്കരുത്; ഇവരുടെ ബ്രഹ്മചര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം-നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ച് പിണറായി

കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകരുടെ ശരീരം കോൺഗ്രസിലും, മനസ്സ് ബി ജെ പിയിലുമാണ്