അവർ വന്നാൽ അടിക്കാൻ ചെരിപ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്-നമ്പി നാരായണന്‍

എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ഐ ബിയിലെ പതിനൊന്നു പേരുടെയും പേരുകൾ അറിയാം. എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല