ശബരിമലയിൽ താനടക്കമുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചത് സി പി സുഗതൻ: എൻഡി ടിവി ജേണലിസ്റ്റ് സ്നേഹ കോശി

തുടക്കത്തിലേ പ്രതിസന്ധിയിലായ വനിതാ മതിൽ സ്നേഹ കോശിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയേക്കും.