പ്രശാന്ത് നായര്‍ കളക്ടര്‍ ബ്രോ, താങ്കളുടെ ഫ്രാങ്കോ ട്രോള്‍ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന ആണ്‍ഭാഷ്യ വ്രണം

ആദിപാപം ചെയ്ത ഹവ്വ എന്ന സങ്കൽപം ആ ആപ്പിളിനകത്തിരുന്നു പതിനാലു വർഷത്തെ ഒരു സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ സഹനത്തിനു നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നുണ്ട്