‘വേണമെങ്കിൽ നിലത്ത് വരാന്തയിൽ കിടത്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകാലു തല്ലിയൊടിക്കും’

മത തീവ്രവാദികളുടേതാണ് ‘ജാതിയില്ലാ’ കേരളത്തിന്റെ ‘പുരോഗമന’ സാംസ്കാരിക മുഖം..