ഇന്നലത്തെ വാക്ക് നിങ്ങള്‍ക്ക് hippopotomonstrosesquipedaliophobia ഉണ്ടാക്കിയതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു: വല്ലതും മനസിലായോ?

എന്തായാലും ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം അന്വേഷിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥവും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്