ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ മലയാളത്തില്‍ വാ, കാണിച്ചുതരാം; ശശി തരൂരിനൊരു വെല്ലുവിളിയുമായി ശ്രീചിത്രന്‍

കഠിനങ്ങളായ മലയാളവാക്കുകളിലൂടെയാണ് ശ്രീചിത്രന്‍ തരൂരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്.