അയ്യപ്പൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ കാവി ഉപേക്ഷിച്ച് കൈലി മുണ്ട് ഉടുക്കാം; സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി

ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ തുടക്കം മുതല്‍ അനുകൂലിക്കുന്നവരില്‍ ഒരാളാണ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി.