അയ്യപ്പനെ ട്രോളിയാല്‍ സൂക്ഷിക്കണം; ഇത് മതനിന്ദയാണെങ്കില്‍ എല്ലാം മതനിന്ദയാണ്

പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഭീഷണികളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു