കര്‍ഷകര്‍ക്കറിയാം പൂനം മഹാജനും ഫഡ്‌നാവിസും ആരാണെന്ന്‌: ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നതെന്തിനെന്ന് പി സായ്‌നാഥ്

തങ്ങള്‍ ആരാണ് എന്ന് കര്‍ഷകര്‍ക്കറിയാം. പൂനം മഹാജന്‍ ആരാണെന്നും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് ആരാണെന്നും അവര്‍ക്കറിയാം. എന്തിനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്.?