രാഷ്ട്രപതിക്ക് പിന്നാലെ കേരളം ഒന്നാം നമ്പറെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും

വികസനരംഗത്ത് കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു