‘സുഡു’വിന്റെ നന്മ മുഴുവൻ എത്ര വേഗമാണ് മലയാളിയുടെ ‘ഔദാര്യം’ ആകുന്നത്!

സാമുവലിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഛര്‍ദ്ദിച്ചിരിക്കുന്ന കമന്റുകളിൽ വംശീയത കാണാൻ മലയാളിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതിനു കാരണമുണ്ട്