ജാതിഗുണ്ടകളോട്, ‘വിശ്വാസം നിന്റെ കോവിലിനുള്ളില്‍ മതി, തൊട്ടുകൂടായ്മ നിന്റെ അഴുകിയ മനസിലും’

ദളിത് ചിത്രകാരന്‍ അശാന്തന്‍റെ മൃതദേഹത്തോടുള്ള ജാതിവെറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു