പച്ചയായി പറഞ്ഞാല്‍ താരസംഘടനയില്‍ നടക്കുന്നത് നാടകങ്ങളാണ്: രമ്യ നമ്പീശന്‍

താരസംഘടനയില്‍ നിയമങ്ങള്‍ അവര്‍ തന്നെ എഴുതുന്നു അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എടുക്കുന്നു