കേരളത്തില്‍ കാലുകുത്താന്‍ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാന്‍ തൃപ്തി ചെയ്ത തെറ്റുകള്‍ ഇതാണ്

ഇന്ത്യയിലെ ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരില്‍ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേരുകാരിയാണ് തൃപ്തി ദേശായി