യേശുദാസും ജയരാജും പ്രതിഷേധിക്കാനില്ല; അവാര്‍ഡ് വാങ്ങും

ഫഹദ്, പാര്‍വതി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു