യുകെയിൽ ഭക്ഷ്യബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ വർധന; ക്ഷേമപദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുന്നു?

വരുമാനം കുറയുന്നതാണ് ആളുകള്‍ ഭക്ഷ്യബാങ്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു കാരണമായി പറയുന്നത്.