‘ദൈവമെന്ന പദം മാനുഷികമായ ദൗര്‍ബല്യം’; ദൈവം ഇല്ലെന്ന ഐന്‍സ്റ്റീന്റെ കത്ത് ലേലത്തില്‍ പോയത് 21,21,15,000 രൂപയ്ക്ക്

‘ജൂതന്‍മാര്‍ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയല്ല. മറ്റു ജനതയില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവരില്‍ (ജൂതരില്‍) പ്രത്യേകതയൊന്നും കാണുന്നില്ല’ ഐന്‍സ്റ്റീന്‍