പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ വിഷ ചികിത്സക മാത്രമല്ല, ഒരു കവി കൂടിയാണ് (വീഡിയോ)

‘നിറതോക്കിന്‍ കുഴലുകള്‍ മാരക വിഷം ചീറ്റും ബോംബുകള്‍, ഗ്രനേഡുകള്‍, മറ്റുമായുധങ്ങളാല്‍ സോദര രക്തം ചീന്തി കൊലയാടിത്തിമര്‍ക്കും പൈശാച ശക്തികള്‍’