ഇത് മനുഷ്യാവകാശവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് / വീഡിയോ

തുലാമാസത്തില്‍ നട തുറന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ തന്നെ കേരളം കലാപാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ആയിരുന്നു