വിഴിഞ്ഞം: സര്‍ക്കാര്‍ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നതും ജനം അറിയേണ്ടതും

കടലില്‍ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് എടുത്തുമാറ്റുക അതീവ ദുഷ്‌കരമാണെന്ന കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക