കോളകമ്പനി മാത്രമല്ല ജലം ഊറ്റാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയോടെ മദ്യകമ്പനികളും

കമ്പനികള്‍ക്ക് വെള്ളം നല്‍കുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈന്‍ വഴി