ജമാൽ ഖഷോഗിയുടെ തിരോധാനം: നിക്ഷേപകരും മാധ്യമങ്ങളും പിന്മാറുന്നു; സൗദി നിക്ഷേപക സമ്മേളം പ്രതിസന്ധിയിൽ

പ്രമുഖരായ നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പരിപാടിയിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്.