ശ്രീലങ്കൻ പാർലമെന്റ് മരവിപ്പിച്ച് പ്രസിഡണ്ട്: പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പാർലമെന്റിനെ അനുവദിക്കണമെന്ന് വിക്രമസിംഗെ

നവംബർ പതിനാറ് വരെയാണ് പാർലമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.